ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

رأی مخدوش

spoiled ballot, spoilt vote

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برگۀ رأیی که برخلاف ضوابط یا به شکلی نادرست در صندوق انداخته باشند و قابل شمارش نباشد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ