ترجمه مقاله

ذوزنقه

Trapezium, Theta Orionis

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منظومه‌ای از چهار ستاره که درون سحابی جبار رصد می‌شود
ترجمه مقاله