ترجمه مقاله

ذوزنقه‌وجهی چهارگوش

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← ذوزنقه‌وجهی چهارگوشه‌ای
ترجمه مقاله