ترجمه مقاله

ذوزنقه‌وجهی چهارگوشه‌ای

tetragonal trapezohedron

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دیسۀ بلوری دارای هشت‌ وجه که هریک از آنها یک ذوزنقه است متـ . ذوزنقه‌وجهی چهارگوش
ترجمه مقاله