ترجمه مقاله

ذرة دیراک

Dirac particle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر ذره با اسپین ۱/۲ که رفتارش با معادلة دیراک قابل توصیف باشد
ترجمه مقاله