ترجمه مقاله

دیرک

derrick, DER, DERR

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وسیله‌ای متشکل از مجموعه‌ای از قرقره‌ها و بافه‌ها و طناب‌ها و دوارها و یک دکل و یک بازو که برای بلند کردن اجسام سنگین از آن استفاده می‌کنند متـ . دیرک بار cargo boom
ترجمه مقاله