ترجمه مقاله

دیرک بازوتلسکوپی

weldless derrick, telescopic derrick

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی دیرک بازولوله‌ای که بازوی آن از یک لولة فولادی بی‌درز با قطرهای متفاوت در طول ساخته شده است متـ . دیرک تلسکوپی
ترجمه مقاله