ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دیرش رخش‌آفتاب/ دیرش رخشافتاب

bright sunshine duration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دورۀ زمانی‌ای که در آن تابش خورشیدی به‌شدتی است که از اجسام سایه‌های آشکار ایجاد کند متـ . ساعات آفتابی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ