ترجمه مقاله

دیدرَس 2

sighting distance

واژه‌های مصوب فرهنگستان

حداکثر فاصله‏ای که رانندۀ وسیلۀ نقلیۀ ریلی می‏تواند علائم راهنمایی را به‌وضوح ببیند
ترجمه مقاله