ترجمه مقاله

دیدبانی دریایی وضع هوا

marine weather observation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دیدبانی وضع هوا در دریا توسط کشتی
ترجمه مقاله