ترجمه مقاله

دیدبانی بادهای بالا

winds aloft observation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سنجش و محاسبۀ سمت و سرعت باد در ترازهای مختلف جوّ در بالای سطح زمین
ترجمه مقاله