ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دگرگشت بیگانه‌زیست،سوخت‌وساز بیگانه‌زیست

xenobiotic metabolism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سوخت‌وساز موادی که برای اندامگان بیگانه ضروری است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ