ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دگرگردان واجدایش

segregation distorter, SD

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ژن یا عامل دیگری که نسبت واجدایش دگره‌ها را بر هم میزند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ