ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دگرنامی

aliasing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بروز خطا در بسامدهای پایین طیف دامنۀ یک تابع گسسته براثر نمونه‏برداری نامناسب
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ