ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دکمة اضطرار

panic button

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دکمه یا کلیدی که خلبان در مواقع اضطراری برای رهاسازی تسلیحات از آن استفاده می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ