ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دُژاطلاعات

disinformation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اطلاعات کذب و مغرضانه‌ای که به‌قصد آسیب رساندن به مخاطب ارائه می‌شود متـ . ضداطلاعات counter information, contra information, anti-information
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ