ترجمه مقاله

دولفین بطری‌شکل بورنئویی

Lagenodelphis hosei

واژه‌های مصوب فرهنگستان

گونه‏ای از تیرۀ دولفینیان و راستۀ آب‏بازسانان با باله‏های شنا و پشتی کوچک و نوک‌تیز
ترجمه مقاله