ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولت وابسته

dependent state

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دولتی که در موارد مهم سیاست‌گذاری مطیع دولت دیگری است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ