ترجمه مقاله

دولت دوست‌گُمار

government by crony

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دولتی که در آن رئیس دولت همکاران خود را نه براساس صلاحیت آنها بلکه به دلیل آشنایی قدیمی و روابط شخصی برمی‌گزیند
ترجمه مقاله