ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دولت‌به‌دولت

government-to-government, G2G

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعامل برخط و غیرتجاری بین سازمان‌ها و مقامات دولتی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ