ترجمه مقاله

دوریسه

double paceline

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ریسه‌ای که معمولاً در نفرزمانی و در دو صف موازی تشکیل می‌شود و در آن دو دوچرخه‌سوار به نوبت در جلوی صف قرار می‌گیرند و سپس به انتهای صف می‌روند
ترجمه مقاله