ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دورۀ رومیان

Roman period

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دوره‌ای از حدود 200 ق.م تا 400 م. که در طی آن دولت روم بر مناطق مختلفی در اروپا و آسیا و افریقا سلطۀ سیاسی و نظامی داشت
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ