ترجمه مقاله

دورهای بزرگ دوچرخه‌سواری،دورهای بزرگ

Grand Tours

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموع معتبرترین مسابقات مرحله‌ای سه‌هفته‌ای شامل دور ایتالیا، دور فرانسه و دور اسپانیا
ترجمه مقاله