ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوراهی منبع اگزوز

exhaust cutout, cutout

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌ای دوشاخه که در مسیر لولۀ اگزوز قرار می‌گیرد و به‌ کمک یک شیر جریان دود را ازطریق منبع اگزوز یا مستقیماً به بیرون هدایت می‌کند متـ . دوراهی انبارۀ اگزوز
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ