ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دودی کردن سرد

cold smoking

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند دودی کردن مواد غذایی در دمای کمتر از 30 درجۀ سلسیوس که در طی آن مادۀ غذایی طعم دود می‌گیرد و خشک می‌شود، ولی عمل پختن انجام نمی‌شود متـ . دود دادن سرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ