ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوخانکی

dithecal

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بساکی با دو خانک و معمولاً با چهار ریزهاگدان (microspotangium)
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ