ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دوتایی طیف‏نمودی

spectroscopic binary

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ستاره‏ای دوتایی که فقط از روی جابه‏جایی خطوط طیفی آن می‏توان به دوتایی بودن آن پی برد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ