ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهانی 2

mouth-hole/ mouth hole, blow hole

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سوراخی در سازهای بادی که نوازنده برای تولید صدا در آن می‌دمد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ