ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دهانه‌پوش‌بند

hatch bar 1, hatch clamping beam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بستی متشکل از الوارهای چوبی یا تسمه‌های فلزی که بر روی دهانه‌پوش نصب و گاه پیچ می‌شود تا از باز شدن و جابه‌جایی دهانه‌پوش براثر باد و دیگر عوامل طبیعی جلوگیری شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ