ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنده‌‌چهار

fourth gear, fourth

واژه‌های مصوب فرهنگستان

وضعیتی در جعبه‌دنده که در آن نسبت دور معمولاً در حدود یک است و درنتیجه سرعت‌ها و گشتاورهای ورودی و خروجی جعبه‌دنده تقریباً یکسان هستند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ