ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دندان‌ نهفته

impacted tooth

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دندانی که به علت وجود مانعی فیزیکی نروییده است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ