ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنبالگر متقدم

early follower, first follower

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اولین بنگاهی که پس از پیشگام یا پیشگام‌ها وارد بازار می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ