ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دنبالگر متأخر

late follower

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بنگاهی که مدتی پس از پیشگام یا پیشگام‌ها و دنبالگرهای متقدم وارد بازار می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ