ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دَم‌فشار

autoclave, retort 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگاهی که مواد خوراکی و اشیا را با بخار پرفشار سترون کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ