ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

دُم‌اسب

cauda equina

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌رشته‌های عصبی که از انتهای مخروط نخاعی به پایین میروند
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما