ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمای بالقوۀ آب ‌مایع

liquid water potential temperature

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کمیتی ترمودینامیکی که با در نظر گرفتن اثر آب مایع در فرایند بی‌درروِ نمناک برگشت‌پذیر، پایسته است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ