ترجمه مقاله

دفینۀ ریخته‌گری

founder's hoard

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دفینه‌ای شامل اشیای فلزی شکسته و ناهمگن و شمش و ضایعات ریخته‌گری و گاه اشیای کامل، همراه با ابزار ریخته‌گری مانند قالب و پتک و انبر و سندان
ترجمه مقاله