ترجمه مقاله

دفینه

hoard

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای از اشیای ارزشمند که در زمین دفن شده‌اند
ترجمه مقاله