ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دُش‌نمایی تصویر

image aliasing

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بدنمایی یا از دست رفتن اطلاعات تصویر براثر نمونه‌برداری ناکافی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ