ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستگیرۀ داخلی در

door inside handle, interior door handle

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستگیره‌ای در قسمت داخلی در برای باز کردن آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ