ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستگاه مرکز جِرم

center of mass system, center of momentum coordinate system, center-of-gravity coordinate system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چهارچوب مرجعی که با سرعت مرکز جرم سامانه‌ای از ذرات حرکت می‌کند متـ . دستگاه مختصات مرکز جِرم center-of-mass coordinate system
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ