ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستگاه مختصات مرکز جِرم

center-of-mass coordinate system

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← دستگاه مرکز جِرم
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ