ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستور جابه‌جایی

movement order

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستوری که جزئیات فرمان حرکت را در بر دارد و فرمانده آن را صادر می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ