ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دستورالعمل بارچینی

stowage instruction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستورالعملی شامل جزئیات بارچینی برای ارائه به کارگران بارچین که فرستنده یا نمایندۀ او برای برخی از کالاها ارائه می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ