ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درِ تحتِ‌فشار

pressure door, plug door

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی در بر روی سازة هواگرد تحتِ‌فشار که در هنگام بسته بودن، تمام تنش‌های وارد بر سازه، از جمله فشار درونی، را تحمل می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ