ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درِ بارگُنج

container end door, end door 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دری که در دیوارۀ انتهایی بارگُنج تعبیه می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ