ترجمه مقاله

دریای دیراک

Dirac sea

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مجموعه‌ای از حالت‌های انرژی منفی که از حل معادلة دیراک به‌ دست می‌آید
ترجمه مقاله