ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دریاکوه

seamount

واژه‌های مصوب فرهنگستان

کوه زیردریایی منفرد با ارتفاع بیش از هزارمتر از بستر دریا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ