ترجمه مقاله

دریادود

sea smoke

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بخارمِه
ترجمه مقاله