ترجمه مقاله

دریاتُنُک‏مِه

sea mist

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بخارمِه
ترجمه مقاله